Ekstraordinært årsmøte 2015

Sted; Gjøvik bibliotek og litteraturhus.

Tilstede: Invitasjon til årsmøtet var sendt ut til samtlige medlemmer i VSHL, ca. 326, totalt møtte 15 medlemmer.  Fra styret møtte Terje Ramberg, Jan Eilert Jaatun, Mette Nordengen, Dagrun Stokke Stepperud, Solveig Fredlund og Kjell Elnæs. Forhindret fra å møte: Kjell H. Myhre og Anne-Lise Svendsen

Møtet var lagt til medlemsmøtet i Gjøvik Toten slektshistorielag.

Ekstraordinært årsmøte 04 juni 2015:

  1. Innkallingen ble godkjent.
  2. Dagsorden ble godkjent.
  3. Konstituering: Terje Ramberg ble valgt som møteleder, Kjell Elnæs som referent og Mette Nordengen og Wera Karlsen til å underskrive referatet.
  4. Styret hadde fire forslag:
  • A) Forslag til vedtektsendringer for hovedlaget. Disse besto av et reviderte pkt. 9 og 10. Forslagene ble enstemmig godkjent med den formulering som fulgte med innkallingen.
  • B) Forslag til endret status for Hovedlaget: Forslaget ble enstemmig godkjent med den formulering som fulgte innkallingen.
  • C) Noen formuleringer ble endret i forslaget til «Forslag til vedtekter for Vestoppland slektshistorielags tidsskrift». Under Valgkomiteen skal stå: Valgkomiteen består av min. tre medlemmer, og en vara fra Vestoppland slektshistorielags medlemsmasse. Under kontaktperson endres teksten til: I tillegg bør tidsskriftstyret ha en kontaktperson i hvert av de tidligere lokallags områdene. Under Møter forenkles teksten til: Styret kaller inn til møte når det anser det nødvendig.
  • D) Til tidsskriftets organisasjon ble valgt: Leder Jan Eilert Jaatun, sekr. Ole M. Granum, kasserer Dagrun Stokke Stepperud. til redaksjonskomiteen ble valgt: Leder Jan Eilert Jaatun, medlem Vegar Nohr, medlem Rune Hårstadsveen, varamedlem Fredrik Dyhren. Til valgkomiteen ble følgende valgt: Leder Olaf Nøklebye, medlem Torstein Holen, medlem Terje Ramberg, etter benkeforslag i møtet, og varamedlem Kjell H. Myhre. Som revisor ble valgt Kjell Hagberg og som vara Gunvor Hilden. Årsmøtet ønsket å konkretisere mulige kontaktpersoner. På oppfordring fra møtet ble Solveig Fredlund valgt fra Land. Fra øvrige områder fant man ingen personer.
  1. Eventuelt: Noen punkter ble diskutert videre utover de fattede vedtak og årsmøtet ønsket å uttrykke noen meninger:

– Årsmøtet ønsker at det hadde vært mulig å opprettholde 4 lokallag.

– «Lokallag» uten gyldig valgt styre får ikke automatisk utbetalt sin del av kontingenten men kan få penger til «verdige prosjekter» ved å søke styret i tidsskriftet.

– Adressen til hovedlaget beholdes.

– Hjemmesida legges ned da denne har blitt brukt i svært liten grad. Evt. innhold som ønskes bevart, overføres til Gjøvik Totens hjemmeside. Geir Thorud og Liv Marit Haakenstad får i oppgave å ordne det.

Sekr./Kjell Elnæs                                           Mette Nordengen                                                                                        Wera Karlsen