Vedtekter

Disse vedtektene for Vestoppland Slektshistorielag er endringer gjort på ekstraordinært årsmøtet 21.8. 2005

1. Formål.

Foreningen har til formål å vekke og fremme interesse for slektsgransking.  Den har til formål å danne bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål, og på beste måte rasjonalisere det genealogiske arbeid i Vestoppland.

2. Medlemskap.

Enhver kan bli medlem av foreningen.  Medlemskapet trer i kraft når medlemskontingenten er betalt.  Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og regler

3. Kontingent.

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Unnlater noen å betale kontingenten etter påkrav, opphører medlemskapet.

4. Møter.

Hver region bør holde minimum 4 møter i året.

5. Årsmøtet.

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.  Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.  Alle medlemmene som er til stede har stemmerett såfremt de har oppfyllt sine forpliktelser ovenfor foreningen.  Når ikke annet er bestemt, fattes vedtak med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme.  Ordinært årsmøte bør holdes hvert år innen utgangen av mars måned.  På årsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker.  Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.  Innkallingen skal inneholde dagsorden, årsberetning og regnskap.  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret skriftlig i hende senest innen 1. februar. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når dette finner det nødvendig eller når minst 10 prosent av medlemmene krever det.  Det ekstraordinære årsmøtet innkalles også med 14 dagers varsel og skal inneholde dagsorden.

6. Styre og tillitsvalgte.

a)  Foreningen ledes av et styre som består av:  formann, sekretær, kasserer og tidsskriftstyrer, pluss en representant fra hvert av lokallagene.  Styret velger selv nestformann.  Det faste styret har to vararepresentanter.  De lokalvalgte har hver sin personlige varamann.  Formann, sekretær, kasserer og tidsskriftstyrer velges for 2 år av gangen, slik at formann og kasserer velges det ene året og sekretær og tidsskriftstyrer det andre året.  Vararepresentanter velges for et år.

Foreningens tillitsvalgte er:

  • 3 medlemmer til tidsskriftskomiteen, samt 1 vararepresentant.
  • 2 medlemmer til revisorer, samt 1 vararepresentant.

Disse velges for 1 år av gangen.

Medlemmer til andre utvalg velges etter behov. Til valgkomite velges 1 med personlig varamann fra hvert lokallag.

b)  Hvert lokallag vedtar egne vedtekter og velger eget styre og tillitsvalgte, inkludert revisor. Lokallagene avholder egne årsmøter.

Alle har plikt til å motta valg til styret, utvalg og andre tillitsverv.  Styremedlemmer og tillitsvalgte kan etter 2 års virke be seg fritatt for verv for like langt tidsrom.

7. Hovedstyremøter.

Hovedstyret innkalles av formannen eller når minst 3 av de andre styrerepresentantene ønsker det.  Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede.  Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme.  Mellom hovedstyremøtene fungerer et arbeidsutvalg bestående av formann, sekretær, kasserer og tidsskriftstyrer, som tar seg av foreningens drift.  Det føres protokoll over hovedstyrets og arbeidsutvalgets forhandlinger.  Referat fra hvert styremøte/arbeidsutvalgsmøte sendes styremedlemmene og framlegges til godkjennelse på neste styremøte.  Medlemmene blir gjort kjent med styrevedtak gjennom lagets tidsskrift.

8. Vedtektsendringer.

Forslag til vedtektsendringer meldes styret skriftlig med minst 1 måneds varsel.  Forandringer i vedtektene kan foretas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.  Forslag til endringer sendes alle medlemmer på forhånd med minst 14 dagers varsel.

9. Oppløsning.

Oppløsning av Vestoppland Slektshistorielag kan bare skje når en slik beslutning er vedtatt av 90 prosent av de frammøtte medlemmene på to påfølgende lovlig innkalte årsmøter som holdes med minst 6 måneders intervall. Aktiva som vedrører den enkelte region tilfaller bibliotekene/museene i regionen.  Lagets bankkonto fordeles på de enkelte regioner i forhold til medlemstallet.  Biblioteket i regionen bruker midlene til innkjøp av slektshistorisk materiell.  Lagets øvrige aktiva og arkiv overføres Opplandsarkivet.