Årsberetning 2013

Årsberetning for hovedlaget for 2013

Hovedstyret har etter årsmøtet bestått av:

Terje Ulf Ramberg, leder, Jan Eilert Jaatun, nestleder og tidsskriftleder, Dagrun Stokke Stepperud, kasserer, Kjell Elnæs, sekretær, samt følgende representanter fra lokallagene: Mette Nordengen (Gjøvik/Toten), (Mona Dalen, Valdres), Kjell H. Myhre (Hadeland), Solveig Fredlund (Land)

Vararepresentanter: Åge Myhrestuen og Anne-Lise Svendsen.

Webansvarlig: Liv Marit Haakenstad.

Revisorer: Nils Rogn og Tore Hovda med vara Gunvor Hilden og Kjell Hagberg

Valgkomité: Aud Annie Bergene med vara Annea Kristine Hodne (Valdres) og Frank Ødegård med vara Rune Hårstadsveen (Gjøvik/Toten) og Hans Næss med vara Gunvor Hilden (Hadeland).

Medlemmer:

Vestoppland Slektshistorielag hadde pr. 31.12.2013 328 ordinære og 5 æresmedlemmer og Liv Marit Haakenstad som til sammen gir 334 medlemmer. Det er en nedgang på 23 medlemmer fra 31.12.2012.

Årsmøte 7. april 2013.

Sted; Tingvollbygningen på Land Museum.

Tilstede: Invitasjon til årsmøtet var sendt ut til samtlige medlemmer i VSHL via Tidsskriftet. Av ca. 357 totalt, møtte 22 medlemmer.  Fra styret møtte Terje Ramberg, Jan Eilert Jaatun, Fredrik Dyhren, Mette Nordengen, Mona Dalen, Hans Næss møtte for Kjell H. Myhre, Solveig Fredlund, Kjell Elnæs. Forhindret fra å møte: Kjell H. Myhre.

Årsmøtet startet med oppmøte i Tingvollbygningen til en god kopp kaffe og nystekt kringle. Det ble mye kaffeprat før vi samlet oss i stua.

Leder Terje Ramberg åpnet møtet ved å ønske alle velkommen for deretter å gi ordet direkte til Kari Nordal som kåserte fra Boka om Land nr. XVI: Fjernsætring gjennom 400 år" skrevet av Magnus Sandberg og Kari Nordal.

Einar Endrerud fortalte om sitt engasjement i en relativt ny slekts database på internett; Scandinavian – American Genealogical – Association, www.S-aga.org etablert av en amerikaner og en nordmann i fellesskap med hensikten å underlette for amerikanere å finne sine røtter i området Valdres, Hallingdal og Land.

Styremøter: Det har totalt blitt avholdt 4 styremøter, 3 på Bjørnen i Odnes og ett på Sillongen Toten Hotell. Deltagelse med representanter fra VSHL i et koordineringsmøte med DIS Oppland,  ble avlyst på grunn av manglende internt interesse hos oss.

Saker til behandling:

– Situasjonen i VSHL Land er fortsatt uavklart og Solveig Fredlund har fungert som kontaktperson og uformell leder for å opprettholde aktiviteten og driften av laget. Hovedlagets oppgave og funksjon har fortsatt vært et tema pga situasjonen i Land og pga at styret i avd. Valdres ikke er medlemmer i VSHL. En konsekvens kan være at en oppdatering av vedtektene bør evalueres.

– Innsamling av e-mail adresser til samtlige medlemmer for å underlette kommunikasjon og utsendelse av informasjon, har gått tregt. Hadeland var først med ei komplett liste. Gjøvik Toten har samlet ca. halvparten men fortsetter å samle.

– "Hvordan skape mer interesse for slektsforskning" har stadig vært gjenstand for diskusjoner. Gjøvik Toten har arrangert ett begynnerkurs med meget mager deltagelse pga en annonseringssvikt. Nytt kurs planlagt i januar 2014.

– Et formelt samarbeid med DIS er lagt på is.

– Det er fortsatt et problem med å aktivere valgkomiteen. Retningslinjer og bedre underlag ser ikke ut til å hjelpe. I 2013 måtte Valdres trå til utenom turordning da den ansvarlige ikke kunne utføre oppgaven.

– Foreningen fylte 30 år men det ble besluttet ikke å markere anledningen.

– Bruk av VSHL's hjemmeside: Hjemmesida er etablert men må fylles med innehold. Kun Gjøvik Toten har lagt ut sine foreskrevne referater.

– Digitalisering av tidsskriftet har igjen vært diskutert blant annet for å spare kostnader. Foreløpig er det besluttet å digitalisere gamle nr. der det ikke finnes ekstra eksemplarer igjen.

– VSHL’s postboks i Gjøvik er besluttet nedlagt fra årsskiftet. Laget har fått en adresse på Gjøvik bibliotek. Denne er «Gjøvik bibliotek/ Vestoppland Slektshistorielag, Postboks 630, 2810 Gjøvik». (kan bli justert)

– Oppmøte i styremøtene har vært varierende og styret har besluttet at lokallagene utser også en vara for leder som kan møte når leder ikke kan.

– Rutinene med revisjon av regnskapet før årsmøtet innskjerpes. Det skal være revidert og signert av revisor med en revisjonsrapport om det ansees nødvendig.

– Forslaget om familiemedlemskap som ble nedstemt i 2013 tas ikke opp igjen. Familiemedlemmer og samboer til et medlem kan møte på årsmøtet men har bare én stemme og mottar bare ett tidsskrift.

– Vi mister stadig medlemmer hvordan øke interessen for slektsgransking. Være synlige på nett og hjemmeside og kanskje face book, arrangere kurser, ha foredrag i noen møter og invitere til å besøke slektshistoriske kilder etc.

– Styret ønsker innskjerpet at innbetaling av kontingenten skjer til fastsatt tid slik at medlemskap og stemmerett er klart til årsmøtet. For 2014 ble fristen satt til 1. feb. og fristen etter purring satt til 1.mars.

– Årsmøtet i 2014, Hadeland er ansvarlig for arrangementet.

Styret